начало контакти | english | italiano Адвокатска кантора Андреев и Партньори предлага на своите клиенти специализирана правна помощ, консултации и адвокатско обслужване в следните области:

Търговско право

Анализ на изискванията на нашия клиент и избор на договорната форма, която съответства на неговите интереси
Изготвяне на всички видове търговски договори
Участие в преговори
Медиация.


Дружествено право

Правен анализ
Избор на правно-организационната форма на търговеца
Осигуряване на правна помощ в процеса на учредяване и вписване на търговеца
Преобразуване и окрупняване на дружества, сливане и разделяне на дружества
Анализ на имущественото и финансовото състояние на предприятия, придобиване и продажба на участия в дружества, придобиване, трансформиране и наем на предприятия
Участие в преговори от името на Нашите клиенти
Представителство и предоставяне на правна помощ в производства по несъстоятелност, нотариални производства, представителство на кредиторите в производството по несъстоятелност.


Приватизация и чуждестранни инвестиции

Правен и финансов анализ на предприятието
Консултиране на нашите клиенти във връзка със способите за приватизация, представителство и участие в преговорите по приватизационната сделка
Изготвяне на приватизационни договори, проучване на правните рискове, защита на инвестициите, обезпечителни производства.


Данъчно право

Правни консултации относно структурата на данъците
данъчно планиране
административно и съдебно обжалване на актовете на данъчната администрация.


Трудово и осигурително право

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, договори за управление
Консултации в областта на трудовото и осигурителното право
Съдебно представителство по трудови спорове.


Вещно право

Проучване на имота, участие в преговори, подготовка на договорите, нотариални производства, представителство по съдебни спорове.


Право на интелектуална собственост

Консултации в областта на правото на индустриална собственост, авторски и сродни на авторското права
Проучване и изготвяне на документи за заявяване на обекти на индустриалната собственост /изобретения, полезни модели, търговски марки и марки за услуги, географски означения/
Изготвяне на лицензионни договори, договори за ноу-хау, договори за франчайзинг и мърчъндайзинг, участие в преговори, медиация, съдебно и извънсъдебно представителство.


Семейно и наследствено право

Осиновявания, съдебно и извън съдебно представителство.


Защита по административни, съдебни и арбитражни спорове

Представителство по административни, съдебни и арбитражни спорове.

 © 2004 Andreev & Partners Created by: